2024 மேசை நாட்காட்டி
2024 மேசை நாட்காட்டி
2024 மேசை நாட்காட்டி
2024 மேசை நாட்காட்டி

2024 மேசை நாட்காட்டி

வழக்கமான விலை ₹ 500
/
வரி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. செக் அவுட்டில் ஷிப்பிங் கணக்கிடப்படுகிறது.

Welcome to the adventure that is the 2024 Last Forest Desk Calendar!

Spend over ₹1500 on any website purchases and you'll receive this for FREE as a special new year's gift. **ADD TO CART TO APPLY FREE GIFT**


Step into the mesmerizing realm of the Nilgiris through our 12-month calendar, where each page is a tribute to the pristine beauty and vital ecosystems of this breathtaking region. "Stewardship of the Nilgiris" is the theme this year that will let you immerse yourself in the delicate balance of nature and humanity's role in preserving it.

This calendar is a journey through the Nilgiris, highlighting the lush landscapes, unique flora and fauna, and the harmonious coexistence of various communities. Each month explores a different facet of the Nilgiris, showcasing the tireless efforts of stewards and guardians working to protect this ecological treasure.

From the cascading water bodies to the dense forests teeming with wildlife, this calendar is not just a reminder of the Nilgiris' beauty but also a call to action. "Stewardship of the Nilgiris" is more than a calendar; it's a celebration of the spirit of stewardship and an inspiration to preserve one of India's most precious natural landscapes.

This echoes Last Forest's vision of making each of our stakeholders a custodian of the earth, and comes in a series of new releases we've designed with impprintz.in to celebrate the Nilgiris.