பங்கு இல்லை

விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது
விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது